ಝೆನ್ ಪ್ರಸಂಗ: ಕೋಪ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು?

ಝೆನ್ ಪ್ರಸಂಗ: ಕೋಪ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು?

ಝೆನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಮಒಕನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ. ಒಬ್ಬರಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಝೆನ್ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದ.

ಕೊನೆಗೆ ಝೆನ್ ಗುರು ಡೊಕುಓನ್ ಅವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ತನ್ನ ಜ್ನಾನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆಂದ, "ಗುರುಗಳೇ, ನಮನಗಳು. ನಾನು ತಿಳಿದದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬುದಿಲ್ಲ, ದೇಹ ಎಂಬುದೂ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ. ಅರಿವು ಎಂಬುದಿಲ್ಲ, ಭ್ರಮೆ ಎಂಬುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದೂ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕಾಣುವ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಸಿಗುವ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ಇರುವುದು ಮಹಾಶೂನ್ಯ ಒಂದೇ.”

ಗುರು ಡೊಕುಓನ್ ಗುಡಗುಡಿ ಸೇದುತ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದರು. ಈತ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೇಳಿದರು. ತಟ್ಟನೆ ತನ್ನ ದಂಡವನ್ನೆತ್ತಿ, ಬೀಸಿ, ಯಮಒಕನಿಗೊಂದು ಬಲವಾದ ಏಟು ಕೊಟ್ಟರು. ರಭಸದಿಂದ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ದಂಡದ ಏಟಿಗೆ ಆತ ನಡುಗಿದ. ನೋವಿನಿಂದ ಕಿರುಚಿದ. ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೋಪದಿಂದ ಕೆಂಡವಾದವು.

ಇದೀಗ ಗುರು ಡೊಕುಓನ್ ತಣ್ಣಗಿನ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು, “ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀನು? ಇಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಸತ್ಯವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ಇರುವುದು ಮಹಾಶೂನ್ಯ ಒಂದೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೂ ಈಗ ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು ನೋಡು. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು?”