ತಾಯೆ ಭೂಮಿ ತಾಯೆ

ತಾಯೆ ಭೂಮಿ ತಾಯೆ

ಕವನ

ತಾಯೇ ನಿನ್ನಯ

ಒಡಲಿನ ಕಡೆಗಿದೊ

ನಡೆಯುತ ಬಂದೆನು ನೋಡೆಯ

ಸನಿಹಕೆ ಕರೆಯುತ

ಮಡಿಲಲಿ ಮಲಗಿಸಿ

ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ನೀಡೆಯ

 

ಕನ್ನಡ ದೀಪದಿ

ಓದುತ ಬೆಳೆದಿಹೆ

ಒಲವನು ಬೆಳೆಸುತ ನಿಲ್ಲೆಯ

ನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಲಿ

ನನಸಿನ ಚೆಲುವನು

ಹಚ್ಚುತ ಬಿಮ್ಮನೆ ಬಂದೆಯ

 

ಹರಕೆಯ ಹೊರುತಲಿ

ಊರಲಿ ಸುತ್ತುತ

ಧನ್ಯತೆ ಸಿಗುವುದ ಕಾಣೆಯ

ಸಮತೆಯ ಜನರಲಿ

ಒಮ್ಮತ ಸೇರಲು

ಘನತೆಯು ಬರುವುದ ಹಾಡೆಯ

 

ಇಳೆಯಲಿ ಹೊನ್ನಿನ

ಬೆಳೆಯದು ಅರಳಿದೆ

ಸಂತಸ ನೀನದು ಹೊಂದೆಯ

ಬಾನಿನ ಒಲುಮೆಯು

ನಮ್ಮಲಿ ಹರಡಿದೆ

ಸುಂದರ ನೆಲವಿದು ಬಲ್ಲೆಯ

 

ಬದುಕಿನ ನಡೆಯಲಿ

ಬಂದಿದೆ ಸಪ್ನವು

ನನಸದು ಮಾಡುತ ಸಾಗೆಯ

ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೇಮವ

ನೆಮ್ಮದಿ ಬದುಕಿಗೆ

ನೀಡುತ ಹರಸುತ ಬಾರೆಯ

-ಹಾ ಮ ಸತೀಶ

 

ಚಿತ್ರ್