ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಐದು ಚುಟುಕುಗಳು

ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಐದು ಚುಟುಕುಗಳು

ಕವನ

ರೈತನಿಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಾನು ಗೆದ್ದೆ

ಜೀವಂತವಾಗುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗದ್ದೆ

ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಬದನಿಕೆಗಿಲ್ಲ ಜಾಗ

ಗೇಣಿಯೆಂಬುದು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳ ರೋಗ.

ಗಂಗೆಗೂ ಹಿರಿದಾಗಿ ಹರಿಯುತಿದೆ ಭದ್ರಾ

ಅರಸಿಕೆರೆ ಎಂಬುದೇ ಅರಬೀ ಸಮುದ್ರ

ದಿಲ್ಲಿಗಿಂತಲೂ ಧಾರವಾಡವೆ ಪ್ರಚಂಡ

ಮಾನಸ ಸರೋವರವೆ ಕಲಘಟಕಿ ಹೊಂಡ.

ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ಬಿದ್ದೆ

ಬಿದ್ದರೂ ಜೀವನದ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೆ

ಸೋಲಿನಲಿ ಜಯ ಕಂಡು ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ

ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದೆನು ಮೇಣಬತ್ತಿ.

ನಾನಾದೆ ನಾನಾದೆ ನಾನಾದೆ ದೊಡ್ಡ

ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ತಲೆಯಾಯ್ತು ಹೆಡ್ಡ

ನಾನಾದೆ ನಾನಾದೆ ಬಲುಸಣ್ಣ ಧಾನ್ಯ

ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಬಾಳಾಯ್ತು ಧನ್ಯ.

ಈ ಜಗದ ಮೇಲೆನಗೆ ವಿಪರೀತ ಒಲವು

ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಆಣಸಿಗ್ಉ ಈ ನೆಲವು

ತರತರದ ಗಿಡಬಳ್ಳಿ ಹೂಕಾಯಿ ಹಣ್ಣು

ಸ್ವರ್ಗದೊಳಗುಂಟೇನು ಈ ತರದ ಮಣ್ಣು ? 

(ಸಂಗ್ರಹ)

ಚಿತ್ರ್