ನೀ .. ಯಾರು ಕಣೇ...?

ನೀ .. ಯಾರು ಕಣೇ...?

ಕವನ

 

ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ತುಂಬಾ..... ನಾ ಕಾಣೆ 

ನೀ ಯಾರು ಕಣೆ...?

ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ನನ್ನ ನಾನೆ..... ನಾ ಮರ್ತೆ

ನೀ ಹಾಡಿದ  ಮಾತೇನೆ....?

ಅಣುವು ಅಣುವು ಹೆಣೆದ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ 

ನಾ ಹೊಣೆ ..... ನೀ ನೆನೆಸಿ ಕನಸೇನೆ ...?

ನೀ ಯಾರು ಕಣೆ... ನೀ ಯಾರು ಕಣೆ.....

ನೀ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೇ ಇರು ಕಣೆ...