ಪದ್ಮ ಅವರ ಹನಿಗವನಗಳು

ಪದ್ಮ ಅವರ ಹನಿಗವನಗಳು

ಕವನ

* ಒಳ್ಳೆತನ* 

ಕಬ್ಬಿನ ಗಿಡದ ಸುತ್ತ

ಅದೆಷ್ಟು ಬಾರಿ

ಸುಳಿದಾಡಿತ್ತೋ

ಜೇನ್ನೊಣ!

ಕಡಿದು ಜಜ್ಜಿದ

ಕೂಡಲೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು

ಗೆಳತನ!

 *ಸೋಲು*

  ಹಿತ್ತಿಲ ಬೇಲಿಯ 

  ಹಿಂದೆ

  ಮನುಷ್ಯ ಮನಸಿನ

  ಹಗೆ!

  ಒಂದೊಮ್ಮೆ

  ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೋಲಿಸಿ 

  ಬಿಡುವುದು

  ಚಿತೆಯ ಬೆಂಕಿಯ ಹೊಗೆ!

 *ವಿರಹ* 

      ಪ್ರಿಯಾ. ..

      ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಶೂನ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ

 ..  ಈ ಲೋಕ!

ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಉಸಿರಿಗೂ

ಈಗ ಭೂಮಿ ತೂಕ!

*ಧ್ಯಾನ*

ಧನಿಕರ ಮದುವೆಯ

ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಅನ್ನವ

ಹೂಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಡವ

ನುಂಗುತ್ತಿದ್ದ ಉಗುಳು! 

ಅವನದೇ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಿತ್ತು

ಅನ್ನದ ಒಂದೊಂದು ಅಗುಳು! 

 *ಅವಳು ಮತ್ತು ಬಡತನ*

ಬಡಿಸಿದಳು. .

ನಾಲ್ಕಾರು ಬಟ್ಟಲ ತುಂಬಾ!

ಮೇಲೆ ಹರಿದ ಛಾವಣಿ....

ಅವಳ ಬಟ್ಟಲ ತುಂಬಾ

ಚಂದ್ರ ಬಿಂಬ!
 

*ಗುಟುಕು*

ಮರ ಯಾರದ್ದೋ

   ಹಣ್ಣು ಯಾರದ್ದೋ

   ಚಿಂತಿಲ್ಲ

   ಗುಟುಕು ನೀಡೋ ಹಕ್ಕಿಗೆ!

   ದನಿವರಿಯದ ಹೋರಾಟ

   ಬದುಕಿ ಉಳಿಯುವ 

   ಹಕ್ಕಿಗೆ!

-*ಪದ್ಮಾ*

 

ಚಿತ್ರ್