ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಕುದರಿಯವರ ‘ಶಾಯರಿಗಳು'

ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಕುದರಿಯವರ ‘ಶಾಯರಿಗಳು'

ಕವನ

ಶಾಯರಿ ೧

ಕತ್ಲ ಎಷ್ಟರ ಯಾಕ್ ಇರ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪಾದ್ರೂ

ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿದ್ರ ಧೈರ್ಯ ಬಂದ ಬರತೈತಿ !

ಜೀವನದಾಗ ಎಷ್ಟರ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪಾದ್ರೂ

ನಿನ್ನ ಮುಖದಾಗ ನಗಿ ಇದ್ರ ಖುಷಿ ಅನ್ನಸತೈತಿ!!

*

ಶಾಯರಿ ೨

ಗಾಳಿ ಬೀಸಲಿ ಬೀಸದೇ ಇರಲಿ

ಕಿಟಕಿ ತಗದಿದ್ರ ಒಂಥರಾ ಹಿತ ಅನ್ನಸತೈತಿ!

ಆದ, ನೀ ಊರಾಗ ಇರಲಿ ಇರದೇ ಇರಲಿ

ನೆನಸಗೊಂಡ್ರ ಸಾಕು ಒಂಥರಾ ಸುಖ ಅನ್ನಸತೈತಿ!!

*

ಶಾಯರಿ ೩

ನನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಹಾಡಿನ ಸಾಲಿನ್ಯಾಗೂ

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತೀನ ಹರದ ಹರದ ಬರತೈತಿ!

ನಿನ್ನ ನೋಡ ಬೇಕೆನ್ನಿಸಿದಾಗ ನಾ ಒಮ್ಮೆ

ಹಾಡಿದ್ರ ಸಾಕು, ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ನನಗಾಗತೈತಿ!!

*

ಶಾಯರಿ ೪

ನೀ ನನ್ನ ಜೊತಿಗೆ ಇರ್ತೀ ಅನ್ನುವಂಗಿದ್ರ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಿಸಿಲನ್ಯಾಗೂ ತಣ್ಣಗ ಅನ್ನಸತೈತಿ!

ಆದ್ರ, ಜೊತಿಗಿದ್ದೂ ನೀ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲಾಂದ್ರ

ಹಿಮಾಲಯದಾಗಿದ್ರೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಿಸಿಲ ಕಾಣಸತೈತಿ!!

*

ಶಾಯರಿ ೫

ನೀ ಹಂಗ ನನ್ನ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಬ್ಯಾಡ

ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನಾ ಕರಗಿ ಹೋಗತೇನಿ!

ನೋಡುವಂಗಿದ್ರ ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣು ಹೊಡದು

ನೋಡು, ನಾ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ಆಗತೇನಿ!

*

ಶಾಯರಿ ೬

ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾದ ಮುಖ ನೋಡಾಕ ಹತ್ತಿದ್ರ

ಬರೇ ಕದ್ದ ಕದ್ದ ನೋಡತಿರಬೇಕನ್ನಸತೈತಿ!

ಬರೇ ಕದ್ದ ನೋಡುದರಾಗ ಏನ ಸುಖ ಐತಿ

ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದ ಮಾಡಬೇಕನ್ನಸತೈತಿ!!

*

ಶಾಯರಿ ೭

ನೀ ನಕ್ಕಾಗ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಯಾಗ 

ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಆಗತೈತಿ ನನಗ!

ಹುಣ್ಣಂವಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಮಾರಿ ತೋರ್ಸೋ

ಆ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡ ನಾ ಏನ್ಮಾಡ್ಲಿ!!

*

ಶಾಯರಿ ೮

ಘಮ ಘಮ ಅನ್ನೂ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲಿ ಮಾಡಿ

ನಿನ್ನ ಉದ್ದನ ಕೂದಲದಾಗ ಮುಡಸಬೇಕನ್ನಸತೈತಿ!

ಆದ್ರ ಹೂವಿನ ವಾಸನ್ಯಾಗ ನೀ

ನನ್ನೆಲ್ಲಿ ಮರ್ತ ಬಿಡ್ತಿಯೋ ಅಂತ ಹೆದರ್ಕಿ ಆಗಾಕಹತ್ತೈತಿ!!

*

ಶಾಯರಿ ೯

ನಿನ್ನ ಕೆಂಪನ್ನ ತುಟಿಯಾಗ ಜೇನೈತಿ

ಅದರ ಸವಿ ನನಗೊಬ್ಬಂವಗ ಗೊತ್ತಾಗತೈತಿ!

ನನ್ನ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳಕೈತಿ

ಅದು, ಬರಿ ನಿನಗೊಬ್ಬಕಿಗೇ ಗೊತ್ತಾಗತೈತಿ!!

*

ಶಾಯರಿ ೧೦

ಹುಡುಗೀ, ಫಳ ಫಳ ಹೊಳಿಯೋ ನಿನ್ನ

ಕಣ್ಣ ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗ ನಾ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ !

ಆದ, ನೀ ನಕ್ಕಗೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಗಲ್ಲದ ಮ್ಯಾಲೆ ಬೀಳೋ

ಗುಳ್ಯಾಗಿಂದ ಮತ್ತ ನಾ ಎದ್ದ ಹೊರಗ ಬರ್ತೇನಿ!!

*

-ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಕುದರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಚಿತ್ರ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಾಣ

 

ಚಿತ್ರ್