ಪ್ರೀತಿಯ ಶರಧಿ

ಪ್ರೀತಿಯ ಶರಧಿ

ಕವನ

ಹೂಮನ ಹೃದಯದ ಪಿಸುನುಡಿ ಕೇಳಲು

ಗಗನದಿ ಜೇನ್ಮಳೆ ಸುರಿಯುತಿದೆ||ಪ||

 

ಎದೆಯಲಿ ಸಾವಿರ ಬಯಕೆಯು ಕಾಡುತ

ನಲ್ಲನ ತನುವನು ಬೆರೆಯುತಿದೆ

ಉದಿಸಿದ ಭಾವವು ಮೋಡದ ಆಳದಿ

ಇಳೆಯನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ನಿಲ್ಲುತಿದೆ||೧||

 

ಪ್ರೇಮದ ನೋಟದಿ ಗೆಲ್ಲುವೆ ಮನವನು

ಮನ್ಮಥನಂತೆಯೆ ನೀನಿರಲು

ಚಾಮರ ಬೀಸುತ ಹೂಮಳೆ ಹರಿಸುತ

ಕನಸಲಿ ನಲ್ಲನೆ ನೀ ಬರಲು||೨||

 

ಶಿಲೆಯಲಿ ಜಿನುಗುವ ನೀರಿನ ತೊರೆಯದು

ಹರಿಯುತ ಕಡಲನು ಸೇರುತಿದೆ

ಲಲನೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಶರಧಿಯ ಉಕ್ಕುತ 

ಭಾವದ ಯಾನವ ಗೈಯುತಿದೆ||೩||

 

-*ಶಂಕರಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ*

 

ಚಿತ್ರ್