*ಬಕುಳ ಪುಷ್ಪ*

*ಬಕುಳ ಪುಷ್ಪ*

ಕವನ

ಪೆಂಪಿನ ಗುಣವ ತಳೆದಿದೆ

ಕಂಪನು ಬೀರುತ ನಲಿದು ತರುವಲಿ|

ತಂಪನು ಮನಕೆ ನೀಡಿದೆ

ಸೊಂಪಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ತಾನು ಮುದದಲಿ||

 

ನಲ್ಲೆಯ ಮನವ ಸೆಳೆದಿಹ

ಮಲ್ಲೆಯ ಕಾನನ ಸುಮವು ಬಕುಳವು|

ಸೊಲ್ಲನು ಹೇಳಿ ಮೌನದಿ

ಚಲ್ಲುತ ನಕ್ಷತ್ರ ನಗುವ ಪುಷ್ಪವು||

 

ಹೊನ್ನಿನ ಕಿರಣ ಬೀರುತ

ಪನ್ನಗಧರನಲಿ ಚರಣ

ಸೇರುತ|

ಕನ್ನಿಕೆ ಹೆರಳ ಕಾಂತಿಯ

ಸನ್ನಿದವಾಯಿತು ಬಕುಳ ಬಾಗುತ||

 

ಮುಡಿಯುತ ನಲಿದು ಕುಣಿದೆನು

ತುಡಿಯುವ ಬಯಕೆಯ ಲೋಕ ದಾಟುತ|

ಗಿಡದಲ್ಲರಳಿದ ಬಕುಳವು

ಮಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿಯಲಿ ತಾನು ನಲಿಯುತ||

 

ಪಕಳೆಯು ಚಿತ್ರದಂತೆಯೆ

ಲಕಲಕ ಹೊಳೆಯುತ ನಿಂತು ಸೆಳೆಯಿತು|

ಸಖನಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮೂಡಿಸಿ

ಥಕಥಕ ಕುಣಿಸುತ‌ ಚಣದಿ ಮುದುಡಿತು||

 

-*ಶಂಕರಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ* 

 

ಚಿತ್ರ್