ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಕಲೆ - ಭಾಗ ೧

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಕಲೆ - ಭಾಗ ೧

ಮಧುಬನಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ
ಈ ಪಾರಂಪರಿಕ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಮೂಲ ಬಿಹಾರದ ಮಿಥಿಲಾ ಪ್ರದೇಶ. ಮಧುಬನಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶೈಲಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕಾರಣ ಅದೇ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.

ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಈ ಶೈಲಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬಳಸುವುದು ಅರೆದ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳ ಮಿಶ್ರಣದ ಅಂಟು (ಪೇಸ್ಟ್). ಅಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಜನ್ಮ, ಚೌರ (ತಲೆಗೂದಲು ಕತ್ತರಿಸುವ) ಸಮಾರಂಭ, ಹಬ್ಬಗಳು, ಉಪವಾಸ - ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಧುಬನಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ವಾಡಿಕೆ.

ಇಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಳ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಗಾಢ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳುಪಿನ ರೇಖೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವಿದೆ.

ವರ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಹೆಸರು ವರ್ಲಿ. ಈ ಜನರ ವಾಸ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ದನದ ಸೆಗಣಿ ಸಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಿದಿರಿನ ಗೋಡೆಗಳ ಸರಳ ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಗುಡಿಸಲುಗಳ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಅಕ್ಕಿಯ ಪೇಸ್ಟಿನಿಂದ ಅವರು ಬರೆಯುವ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ವರ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳೆಂಬ ಹೆಸರು. (ಚಿತ್ರ ೨)

ವರ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಪೌರಾಣಿಕ ಹಾಗೂ ದಂತಕತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಜೀವನದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಎರಡು ತ್ರಿಕೋನಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಬರೆದು, ಅದರ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸರಳರೇಖೆ ಮೂಲಕ, ತಲೆಯನ್ನು ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಚಂದವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯಾಕೃತಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನವವಧೂವರರ ಗುಡಿಸಲಿನೊಳಗೆ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ.