ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪಠಿಸಿ ದುರ್ಗಾ ಮಂತ್ರ

ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪಠಿಸಿ ದುರ್ಗಾ ಮಂತ್ರ

ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಮಂತ್ರವು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪಠಿಸುವ ಮಂತ್ರ:

ಈ ಮಂತ್ರವು ತುಂಬಾನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪಠಿಸುವ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೂರಿರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ದುರ್ಗೆಯ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ:

ಶರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ತ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪಾರಾಯಣೇ

ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ಥಿ ಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ

ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತೇ

ಭಯೇಭ್ಯಸ್ತ್ರಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆ ದೇವಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ

ರೋಗಾನ ಶೇಷ ನಪಹಂಸಿ ತುಷ್ಟಾ

ರುಷ್ಟಾ ತು ಕಾಮಾನ್‌ ಸಕಲಾನ ಭೀಷ್ಟಾನ್‌

ತ್ವಾಮಾಶ್ರಿತಾನಾಂ ನ ವಿಪನ್‌ ನರಾಣಾಂ

ತ್ವಾಮಾಶ್ರಿತಾ ಹ್ಯಾ ಶ್ರಯತಾಂ ಪ್ರಯಾಂತಿ

ಸರ್ವ ಬಾಧಾ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಸುತಾನ್‌ ವಿತಃ ಮನುಷ್ಯೋ ಮತ ಪ್ರಸಾದೇನ್ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸನ್‌ಶಯಃ

ದೇಹೀ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹೀ ದೇವೀ ಪರಂ ಸುಖಂ

ರೂಪಂ ದೇಹೀ ಜಯಂ ದೇಹೀ ಯಶೋ ದೇಹೀ ದ್ವಿಶೋ ಜಹೀ

ಜ್ಯಾಂತಿ ಮಂಗಳಾ ಕಾಳಿ ಭದ್ರ ಕಾಳಿ ಕಪಾಲಿನೀ ದುರ್ಗಾ ಕ್ಷಮಾ ಶಿವಾ

ಧಾತ್ರೀ ಸ್ವಾಹ ಸ್ವಧಾಃ ನಮೋ ಸ್ತುತೆ

ಈ ಮೇಲಿನ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಕಾಳಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರೆ ಆಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟವಳಾದರೆ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಆಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ತಾಯಿ ರೂಪವೇ.

 (ಸಂಗ್ರಹ)