ಮಕ್ಕಳ ಹಂತವೆ ಬಲು ಚಂದ

ಮಕ್ಕಳ ಹಂತವೆ ಬಲು ಚಂದ

ಕವನ

ಶೈಶವ ಹಂತವು

ಮಾಸದ ನೆನಪದು

ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ಗಾನದಲಿ

ಶೋಷಿತವಲ್ಲದ

ಭೂಷಿತ ಮಜಲದು

ತೋಷದಿ ಬೀಗುವ ಯಾನದಲಿ||

 

ಮಕ್ಕಳ ಕೂಟವು

ಪಕ್ಕನೆ ಮಿರುಗುತ

ಸಕ್ಕರೆ ಮನದಲಿ ನಲಿಯುವರು

ಅಕ್ಕರೆ ಮಾತಿನ

ಚಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿಯೆ

ಚೊಕ್ಕದಿ ಕುಣಿಯುತ ಬೀಗುವರು||

 

ಆಟದಿ ಸ್ಫುರಿಸುತ

ಪಾಠದಿ ಕಲಿವರು

ನೋಟದಿ ನಗಿಸುತ ಬಿಂಬಿತರು

ಓಟದ ಬಯಲಲಿ

ಚಾಟಿಯ ಬೀಸುತ

ಮೀಟುವ ಹೃದಯದಿ ಶೋಭಿತರು||

 

ತುಂಟರು ಬಂಟರು

ಘಂಟೆಯ ಹೊಡೆಯುತ

ಚಿಂಟರ ಚೇಷ್ಟೆಯು ಬಲುಜೋರು

ಗಂಟಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೆ

ಕಂಟಕವಿಲ್ಲದೆ

ಕುಂಟಿಕೆಯಾಗದೆ ಮೇಲೇರು||

 

ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪದು

ಕಾಲ್ಯದಿ ಬೆಳಗುತ

ಮೌಲ್ಯವ ಕಲಿಯುತ ಬೆಳೆಯುವರು

ಮಾಲ್ಯದ ಸಾಲಲಿ

ಕೌಲ್ಯವ ಗುಣವದು

ಕೂಲ್ಯದಿ ಮಾಸದ ಜೊತೆಯವರು||

 

ರಸಮಯ ವೇಳೆಯು

ಕಸವರದಂತೆಯೆ

ನಸುನಗು ಬೀರುತ ಗಣದೊಳಗೆ

ಹಸಿರಿನ ರೀತಿಲಿ

ಬಸಿರನು ತುಂಬುವ

ಜಶದಲಿ ಕುಣಿಯುತ ಮೆರೆಯರು||

 

ಅಭಿಜ್ಞಾ ಪಿ ಎಮ್ ಗೌಡ 

 

ಚಿತ್ರ್