ಮತ್ತೆ ಕಡಡಿತೆ ಮನಸು?

Submitted by dvbanalgar on Fri, 12/07/2012 - 10:28
ಬರಹ

ಮತ್ತೆ ಕಡಡಿತೆ ಮನಸು
ಅತ್ತಿತ್ತ ಹರಿದಾಡಿ ,
ಮತ್ತೆ ಮುದುಡಿತೆ ಮನವು,
ನೋವು -ಚಿಂತೆಗಳ ಗಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ??

ಅತ್ತಿತ್ತ ಎಲ್ಲೋ ಒಡೆದು ಹೋಗಿದೆ
ಮನವು ,
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮೇಲೆದ್ದು ಬರಲು
ನೆನಪಿನಾಳದಿ ಕಸವು..!

ಕುಳಿತುಕೋ ಓ ಮನವೇ ಕೊಂಚ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ ,
ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಯೋಚನೆಗಳ ಕೊಂಚ ಪರಿಶ್ರಮಿಸಿ ...
ಹಣಿಯಾಗದೆ ಕದಡಿದ ಕೊಳವು ತಂತಾನೇ
ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೆ ಕೊಂಚಹೊತ್ತು ಅದರಷ್ಟಕದನು..?!

ತಿಳಿಯಾಗುವದು ಮತ್ತೆ ಮನಸಿನಂಗಳವು ..!
ನಕ್ಕುಬಿಡು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಭಾವಗಳ ಮೆಟ್ಟಿ ..
ಬಂದೆ ಬರುವದು ಶಾಂತಿ ಸಪ್ತಸಾಗರ ದಾಟಿ !!
                             

                                      -ದೇವೇಂದ್ರ ಭಾಗ್ವತ್