ಮಾತಿಲ್ಲ ಕತೆಯಿಲ್ಲ

ಮಾತಿಲ್ಲ ಕತೆಯಿಲ್ಲ

ಕವನ

ಮಸಣದಲಿ ಕುಳಿತಿಹರು

ವೇದನೆಯ ಪಡುತಿಹರು

ತಿಳಿದು ತಿಳಿಯದೆ ಇರಲು

ಬದುಕ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿಹರು//

 

ಮಾತಿಲ್ಲ ಕತೆಯಿಲ್ಲವು

ಹೃದಯದೊಳು ತಲ್ಲಣವು

ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮನಸ್ಸಿನೊಳು ಚೆಲ್ಲಾಟವು//

 

ಕನಸುಗಳ ಜೊತೆಗಾರ

ಸರಿಯುತಿಹನೂ ದೂರ

ತನುವಿನಾಳದ ತುಂಬ ಬಹು ಭಾರ ಭಾರ//

 

ವೇದನೆಯ ಸನಿಹದಲಿ

ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಚಳಿಲಿ

ಹಬೆಯಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ತೆರದಿ ಬೆಂದು ಬಳಲಿ//

 

ಅವನು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ

ಇವಳು ಏಳಲೇ ಇಲ್ಲ

ಸಿಗದೆ ಇರಲವರು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ//

 

-ರತ್ನಾ ಕೆ.ಭಟ್, ತಲಂಜೇರಿ

 

ಚಿತ್ರ್