ಮಾಲು ಕವಿತೆಗಳು - ೧೧

ಮಾಲು ಕವಿತೆಗಳು - ೧೧

ಕವನ

 

ಭಂಡ... 
 
ಇವನು 

ನನಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡಲು 

ಹೇಗೊ ನಿಭಾಯಿಸಿದ...!
ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ 
'ಮದುವೆಯಾಗೋ' ಎಂದೆ,
ಇವನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ 
ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಎಂದು 
ದಬಾಯಿಸಿದ...!
-ಮಾಲು