*ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು (ಕುಸುಮ ಷಟ್ಪದಿ)*

*ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು (ಕುಸುಮ ಷಟ್ಪದಿ)*

ಕವನ

ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜನನು

ಬಣ್ಣಿಸುತ ಬರೆಯುವೆನು

ನುಣ್ಣನೆಯ ನುಣುಪಿನಾ ಮಾವಿನಣ್ಣು|

ತಣ್ಣನೆಯ ರಸದಲ್ಲಿ

ಸುಣ್ಣದಲಿ ಮೀಯುತ್ತ

ಹಣ್ಣಾಗಿ ಮಾಸದೆಯೆ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ||

 

ಬಳಸುವರು ಪಾಕದಲಿ

ಫಳಫಳನೆ ಮಿಂಚುವಾ

ನಳಿಸುತಿಹ ಹಣ್ಣನ್ನು ಗೃಹದಲ್ಲಿಯೆ|

ಜೋಳದಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿ

ಪೀಳಿಗೆಯ ಬೆಳೆಸುತ್ತ

ಪೌಳಿಯಲಿ ಹಾಕುವರು ಹಣ್ಣಾಗಲು||

 

ಉಪ್ಪಿನಾ ಕಾಯಾಗಿ

ತುಪ್ಪದಾ ಡಬ್ಬದಲಿ

ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ರುಚಿಯಲ್ಲಿಯೆ|

ಮುಪ್ಪಾದ ಮುದುಕರದು

ಬೆಪ್ಪಾಗಿ ತಿನುತಿರಲು

ಚಪ್ಪಟೆಯ ಮಾವಿನುಪ್ಪಿನಕಾಯನು||

 

ಬಸಿರಿನಲಿ ಬಯಕೆಯದು

ತುಸುಹುಳಿಯ ಕಾಯಿಯದು

ರಸತಗೆದ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬರಿಗೊರಟೆಯು|

ವಿಷವಿಲ್ಲವಿದರಲ್ಲಿ

ಹೊಸತಂಪು ತನುವಿಂಗೆ

ರಸದಿಂದ ಸೀಕರಣೆ ಬಲುರುಚಿಯದು||

 

-*ಶಂಕರಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ* 

 

ಚಿತ್ರ್