ಯಾರ ಗೆಜ್ಜೆಯ ದನಿಯು...

ಯಾರ ಗೆಜ್ಜೆಯ ದನಿಯು...

ಕವನ

ಯಾರ ಗೆಜ್ಜೆಯ ದನಿಯ ಸಪ್ಪಳ

ನನ್ನನಿಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿತೊ

ಯಾವ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವರದ ಕರೆಗೆ

ಹೃದಯ ಒಲುಮೆಯ ಕಂಡಿತೊ

 

ಹೊತ್ತು ಕಂತಿರೆ ಚಂದ್ರ ನಗುತಿರೆ

ನಿನ್ನ ನೆನಪದು ಮೂಡಿತೊ

ಎಲ್ಲೊ ಮರೆಯಲಿ ಕುಳಿತು ಕಾಡಿರೆ

ನನ್ನ ಮೈಮನ ಸೋತಿತೊ

 

ಮಧುರ ಧ್ವನಿಯದು ರಾಗ ಹೊಮ್ಮಿಸೆ

ದೇಹ ಮಿರ ಮಿರ ಮಿಂಚಿತೊ

ಮೋಹ ತುಂಬಿದ ಒಡಲು ಕುಣಿಯಲು

ತನುವು ಮನ್ಮಥನಾಯಿತು

 

ಬಾರೆ ಕೋಮಲೆ ನನ್ನ ಶ್ಯಾಮಲೆ

ಮನವು ತಡೆಯದೆ ಕೇಳಿತು

ಕೈಯ ಹಿಡಿಯೆ ಎದುರು ಬಾರೆ

ಮೈಯ ಕಣಕಣ ಬೇಡಿತು

 

-ಹಾ ಮ ಸತೀಶ ಬೆಂಗಳೂರು

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಾಣ

ಚಿತ್ರ್