ರಂಗಶಂಕರ" ನಾಟಕ ಹಬ್ಬ-2012"

ರಂಗಶಂಕರ" ನಾಟಕ ಹಬ್ಬ-2012"

"A Festival of new plays" - ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2012" ಹೊಸ ನಾಟಕಗಳ ಸತತ ಪ್ರದರ್ಶನ. ನಾಟಕಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಇದು ಪರ್ವಕಾಲ.