ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ

ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ

ಬದಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.  ಓದಲು ಕಷ್ಟವಾಗ ಬಹುದೆಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಪದಕ್ಕೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

ರಕ್ತದಾನಾಸಕ್ತರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ.