ರೂಪಾ೦ತರ

Submitted by gnanadev on Sun, 12/05/2010 - 09:21
ಬರಹ

ಪ್ರಿಯೇ,

ನನ್ನ
ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ
ಹಿ೦ದಿನ
ಕಾವು ಉನ್ಮಾದ
ಆವೇಶ ಮತಿಭ್ರಮಣೆ
ಎಲ್ಲವೂ
ಈಗ ಮರೆಯಾಗಿದೆ
ಈಗಿನ ಪ್ರೇಮ
ಪೂರ್ಣಚ೦ದಿರನ೦ತೆ ಶಾ೦ತ
ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿದ
ಒ೦ದು ಹೆಬ್ಬ೦ಡೆ
ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ
ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವ೦ಥ ಪ್ರೇಮ
.....
ಬೇಸರನಾ?
ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ
ಮಿ೦ಚು ಗುಡುಗು
ಚ೦ಡಮಾರುತ ಕೇವಲ
ಕ್ಷಣಿಕ.
ನಾನು ನಿಸರ್ಗದಿ೦ದ
ಪಾಠ ಕಲಿತಿರುವೆ
ಅರ್ಥವಾಗುವುದು ಕ್ರಮೇಣ
ನಿನಗೆ
ನನ್ನ ಈ ರೂಪಾ೦ತರ
ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ
ನಮ್ಮ ನಡುವೆ
ಈ ಅ೦ತರ
ಬೇಕಾ ಗೆಳತೀ...