ಲತಾ ಬನಾರಿಯವರ ತುಳು ಕವನ

ಲತಾ ಬನಾರಿಯವರ ತುಳು ಕವನ

ಕವನ

ಸತ್ಯೊದ ತುಳುನಾಡ್

ತೂಲೇ ತೂಲೇ ಈ ಪುಣ್ಯೊದ ನಾಡ್ ತೂಲೆಗೇ

ತೂಲೇ ತೂಲೇ ಉಂದು ಸತ್ಯೊದ ತುಳುನಾಡ್ ಗೆ

 

ಪರಶುರಾಮನಾ ಸೃಷ್ಟಿ 

ಬೂರುಂಡ್ ಕಣ್ಣ್ ದ ದಿಟ್ಟಿ

ಪತ್ತ್ ಲೆ ಕೈ ಗಟ್ಟಿ

 

ತೂಲೇ ತೂಲೇ ಈ ಪುಣ್ಯೊದ ನಾಡ್ ತೂಲೆಗೇ

ತೂಲೇ ತೂಲೇ ಉಂದು ಸತ್ಯೊದ ತುಳುನಾಡ್ ಗೆ

 

ತಾರೆ ಬಾರೆ ಕಂಗುಂಡು

ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರ್ ಮೂಲುಂಡು

ಮಾಸೊದಾ ಅಟಿಲ್ ಲಾ ಏಸೊದಾ ನಲಿಕೆಲಾ

 

ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪೊಲಬು 

ಆಟಿ ಕಳಂಜದ ಗೊಬ್ಬು

ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್

 

ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆದ ಪೊರ್ಲು 

ಪಾಡ್ದನದುಲಯಿದ ತಿರ್ಲ್

ತೂಲೆಯೆ ಒರ ತೂಲೇ

 

ತೂಲೇ ತೂಲೇ ಈ ಪುಣ್ಯೊದ ನಾಡ್ ತೂಲೆಗೇ

ತೂಲೇ ತೂಲೇ ಉಂದು ಸತ್ಯೊದ ತುಳುನಾಡ್ ಗೆ

 

ದುಂಬುದ ಕಥೆಕುಲು ಉಂದು

ಕೊಸಿತಾ ಆ ದಿನ ಓಂಡು

ಉಡಲ್ ದ ಎತೆನೇ ಇಂಚ

ಏರೆಡ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಚ

ತುಳುನಾಡ ಉಂದು ಓ ದೇಬೆರೆ ದಾದನಾ

 

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮದತೆರ್ ಮಾತ

ಆಸೆದ ಮಾಯೊಗ್ ಸೋತ

ದಾಯೆಗ್ ಈ ಮೋಸ 

 

ತೂಲೇ ತೂಲೇ ಈ ಪುಣ್ಯೊದ ನಾಡ್ ತೂಲೆಗೇ

ತೂಲೇ ತೂಲೇ ಉಂದು ಸತ್ಯೊದಾ ತುಳುನಾಡ್ ಗೆ

✍️ಲತಾ ಬನಾರಿ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ದಾಯ್ಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ

ಚಿತ್ರ್