ಶಂಕರಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳರ ಗಝಲ್

ಶಂಕರಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳರ ಗಝಲ್

ಕವನ

ಹೃದಯವ ಪ್ರೀತಿಸಿದವನ ಹೆಸರನ್ನು

ಮರೆವೆಯಾ ಗೆಳತಿ|

ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಭಾವವನು

ತೊರೆವೆಯಾ ಗೆಳತಿ||

 

ಆಂತರ್ಯದ ನಾದವನು ವೀಣೆಯಲಿ

ನುಡಿಸದಿರು ನೀನು|

ಕಂಗಳಲಿ‌ ಅಂತರಾಳದ ದುಃಖವನು

ಹೇಳುವೆಯಾ ಗೆಳತಿ||

 

ಚಂದದಲಿ ‌ನಲ್ನುಡಿಯ ಅರುಹುವೆ

ಮೂಕಳಾಗಿ ನೋಡು|

ಮಂದಸ್ಮಿತ ಕನ್ನಿಕೆಯೆ ಶಾಂತಳಾಗಿ

ಕೇಳುವೆಯಾ ಗೆಳತಿ||

 

ಮಾನನಿಯಾಗಿ ಒಲವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ

ಅಪ್ಪುತ ಸನಿಹಬಾರೆ|

ಕಾನನದ ಕೋಗಿಲೆಯಾಗಿ ಕುಹೂಕುಹೂ

ಹಾಡುವೆಯಾ ಗೆಳತಿ||

 

ಚಂದಿರನ ಕಳೆಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಲಿ

ಹೊಳೆವೆ ಗಗನದಲಿ|

ಅಭಿನವನ ಕಾವ್ಯವನು ಒದುತ್ತಲಿ

ನೋಡುವೆಯಾ ಗೆಳತಿ||

 

-ಶಂಕರಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ 

 

ಚಿತ್ರ್