ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮುಖ

ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮುಖ

ಕವನ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ : ಗೂಗಲ್

ಕೇಳ್ದೆ ಇದ್ರು ಯಾಕೇಳ್ಬೇಕೂ ಬಳ್ಳ ಸುಳ್ಳ
ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಾಗ ಪೇಚಾಟ ಬೇಕಾ ಮಳ್ಳ
ಸತ್ಯವೆಂಬುದು ಕನ್ನಡಿ ತರ, ಒಂದೇ ಮುಖ
ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖ, ಎಂದ ನನ್ನ ಶಿವ.
                                                   ಬೋ.ಕು.ವಿ