ಸದ್ಭಕ್ತಿಯ ಅರಿವು

ಸದ್ಭಕ್ತಿಯ ಅರಿವು

ಕವನ

'ಬಾಡ'ದಲಿ ಜನಿಸಿದ ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠ

ಬೀರಪ್ಪ ಬಚ್ಚಮ್ಮರ ಮುದ್ದಿನ ಸುಪುತ್ರ|

ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಶವನ ಪರಮ ಭಕ್ತ

ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳ ತ್ಯಜಿಸಿದ ವಿರಕ್ತ||

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ರಚಿಸಿದೆ|

ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಗರವ ಹರಿಸಿದೆ

ದೊರೆತ ಹೊನ್ನನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದೆ||

 

ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇರುವನೆಂದು  ಸಾರಿದೆ

ದಾಸಮಂಟಪದಿ ಬೋಧನೆಯ ನೀಡಿದೆ|

ಜಾತಿ ಮತ ಕುಲ ಭೇದವೆಣಿಸದೆ

ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಕಪಟವಿಲ್ಲದ ಸೇವೆ ಗೈದೆ||

 

ತನುಮನದಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಿಂಬಿಸಿದೆ

ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಎಂದೆ|

ಉಡುಪಿಲಿ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿಗೆ ಕಾರಣನಾದೆ

ಸದ್ಭಕ್ತಿಯ ಅರಿವನ್ನು ಜಗದಗಲ ಪಸರಿಸಿದೆ||

 

ವಿವೇಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ  ಸತ್ಯ  ನಿಸ್ವಾರ್ಥ

ಬಾ‌ಳ ದಾರಿಯ ಅಡಿಪಾಯವೆಂದೆ|

ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರ ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ

ನಳಚರಿತೆ ರಾಮಧಾನ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳ ನೀಡಿದೆ||

-ರತ್ನಾ ಕೆ ಭಟ್ ತಲಂಜೇರಿ 

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಾಣ

 

ಚಿತ್ರ್