ಸುಗಂಧಿ ಹೂ‍

Submitted by ಸುಮ ನಾಡಿಗ್ on Mon, 09/30/2013 - 21:05

ಸುಗಂಧಿ ಹೂ ಅಥವಾ ಸೌಗಂಧಿಕ ಪುಷ್ಪ, ಇದರ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವೆ. ‍ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅರಳುವ ಈ ಹೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುಗಂಧ ಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ವಿವರ: ‍‍‍‍http://kn.wikipedia....‍‍