ಹನಿಗಳ ಲೋಕ

ಹನಿಗಳ ಲೋಕ

ಕವನ

ಬದುಕಿರುವ

ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ

ಗುರುತಿರಲಿ !

 

ಬೀಡಾಡಿಯಾಗಿ

ತಿರುಗು , ಮುಂದೆ ನೀ

ಜನನಾಯಕ !

 

ಗಾಯವಾಗಿದೆ

ತನುವಿಗೆ ,ಮನವು

ಸರಿಯಿರಲಿ !

 

 

ಜೀವವಿರುವ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಲ್ಲಿಯೂ

ಪ್ರೀತಿಯಿರಲಿ !

 

ಕನಸುಗಳು, ಮೇಲೆ

ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿಲ್ಲ

ನಮ್ಮೊಳಗಿವೆಯಿಂದು

ತಿಳಿಯು ನೀ ಜಾಣ !

 

ಉತ್ತರಿಸುವರೀಗ

ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗಲೆ

ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಮಂದಿ

ತಲೆಯೆತ್ತುತ್ತಾರಯ್ಯಾ !

 

ಜೀವನ ನದಿಯಲ್ಲಿ

ಮುಳುಗಿದವನಿಗೆ

ಕಾಡಾದರೆನೀಗೀಗ

ನಾಡಾದರೇನು ಶಿವ !

 

ಹಾ ಮ ಸತೀಶ ಬೆಂಗಳೂರು

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಾಣ

ಚಿತ್ರ್