ಹನಿಗವನ

Submitted by karunakaranid54 on Wed, 04/08/2020 - 23:05
ಬರಹ

ಮರಹೇಳಿತು 

ಕೊಂಬೆಗೆ ಗೂಡನಂಟಿಸಬಂದ 

ಹಕ್ಕಿಗೆ-

ಹಕ್ಕಿಯೇ ಒಂದು ಹಾಡ ಹಾಡು.

ಹಕ್ಕಿ ಹೇಳಿತು-

ಹಾಡುತ್ತೇನೆ,

ಆದರೆ, ಕಾಯಬೇಕು

ನೀನು ನನ್ನ ಗೂಡು.