ಹನಿಗವನ

ಹನಿಗವನ

ಬರಹ

ಹುಡುಗಿಯರೇ

ನಗುವ ಹುಡುಗರ ನೋಡಿ

ನಂಬಬೇಡಿ

ನಗುನಗುತ್ತಲೆ

ಕಟ್ಟುವರಿವರು

ತಾಳಿ

ಬೇಡಿ ಬೇಡಿ.