ಹನಿಗವನ

Submitted by karunakaranid54 on Wed, 04/08/2020 - 23:09
ಬರಹ

ಹುಡುಗಿಯರೇ

ನಗುವ ಹುಡುಗರ ನೋಡಿ

ನಂಬಬೇಡಿ

ನಗುನಗುತ್ತಲೆ

ಕಟ್ಟುವರಿವರು

ತಾಳಿ

ಬೇಡಿ ಬೇಡಿ.