ಹನಿಗವಿತೆಗಳು

ಹನಿಗವಿತೆಗಳು

ಕವನ

ಕಡಲನ್ನು ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಿದ ಚಂದ್ರಮ

ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು

       ನಾಪತ್ತೆ

**************************************

ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು

ತಂದೆಯೂ ಹುಟ್ಟಿದ

ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದಳು

**************************************

ಹೂವರಳುವಿಕೆ ಕಂಡು ನಕ್ಕವನು

ಬೇರಿನ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು

ತಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ

**************************************

ಸಂಗಾತಿಯಿಲ್ಲದ ಇರುಳಿನಲ್ಲಿ

ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳಿಗೂ

ವಿರಹ ವೇದನೆ

**************************************

ಕಲ್ಲಿನಂಥ ಕಲ್ಲೂ

ಕರಗುತ್ತದೆ

‘ನೆನೆದಾಗ’

**************************************

ಪರಧರ್ಮದ ದೇವರಿಗೆಸೆದ

ಕಲ್ಲನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ

ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ

**************************************

ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇರುಳ

ಪರದೆ ಸರಿದಾಗ

ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ

**************************************

ಅವಳಿರದ ಇರುಳಿನಲ್ಲಿ

ಕನವರಿಕೆ, ಕನಸುಗಳಿಗೂ

ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು

**************************************

                                                    ವಿಶ್ವನಾಥ ಎನ್. ನೇರಳಕಟ್ಟೆ