ಹೊಸ ನಗೆಹನಿಗಳು- ೬೦ ನೇ ಕಂತು

Submitted by shreekant.mishrikoti on Wed, 10/02/2019 - 20:01

ಮದುವೆ  ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಸರಿ - ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡ  ಬ್ಯಾಚಲರ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ , ಹೆಂಡತಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾಳೆ!

---------

ಮದುವೆ ಎಂಬುದು  ಗಂಡನಾದವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಂಥ ಗಂಡನನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ!

---------

ಮದುವೆ ಒಂದು ತಂತಿ ವಾದ್ಯ ಇದ್ದಂತೆ. ಮಧುರವಾದ ಸಂಗೀತ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ತಂತಿಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತವೆ , ತುಂಡಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.