42. ಕುದುರೆಗಾವಲಿನ ಮಾಲೀಕನಾಗುವ ಕನಸು

42. ಕುದುರೆಗಾವಲಿನ ಮಾಲೀಕನಾಗುವ ಕನಸು

ಶೂರ ಶರ್ಮನ ತಂದೆ ಕುದುರೆ ತರಬೇತಿದಾರ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆತ ಒಂದು ಕುದುರೆಗಾವಲಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿನ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅದೊಂದು ದಿನ ಶೂರ ಶರ್ಮನ ಟೀಚರ್ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕಾಗದದ ಹಾಳೆ ನೀಡಿ, ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಏನಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆಂದು ಬರೆದು ತರಲು ಹೇಳಿದರು. ಶೂರ ಶರ್ಮ ಹೀಗೆ ಬರೆದ: "ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾದಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುದುರೆಗಾವಲಿನ ಮಾಲೀಕನಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.” ತನ್ನ ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕುದುರೆಗಾವಲಿನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮನೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದ.

ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅವರ ಕಾಗದದ ಹಾಳೆ ವಾಪಾಸು ನೀಡಿದರು ಟೀಚರ್. ಶೂರ ಶರ್ಮನ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ, “ಎಫ್" ಗ್ರೇಡ್ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು ಟೀಚರ್. ಆಕೆ ಶೂರ ಶರ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, “ನಿನ್ನ ಕನಸು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಲ್ಲ. ನೀನು ಆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದು ತಾ."

ಶೂರ ಶರ್ಮ ಇದನ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ. ಆಗ ತಂದೆ ಅವನಿಗಿತ್ತ ಸಲಹೆ: “ಮಗನೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸು; ಬೇರೆ ಯಾರೋ ನಿನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆಯಲು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡಬೇಡ.” ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ, ಶೂರ ಶರ್ಮ ಅದೇ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬರೆದು ಟೀಚರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಅವನು ಟೀಚರಿಗೆ ಹೇಳಿದ, “ನೀವು ನನಗೆ ಪುನಃ ಎಫ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕೊಡಬಹುದು; ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಬೆನ್ನತ್ತುತ್ತೇನೆ.”

ಇದಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರುಷಗಳು ದಾಟಿವೆ. ಈಗ ಶೂರ ಶರ್ಮ 4,000 ಚದರಡಿಯ ಮನೆ ಮತ್ತು 200 ಎಕರೆ ಕುದುರೆಗಾವಲಿನ ಮಾಲೀಕ.