83. ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದಿರಬೇಕು

83. ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದಿರಬೇಕು

ರಾಜು ತುಂಟ ಹುಡುಗ. ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದೇ ಅವನ ಅಭ್ಯಾಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಅವನ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅದೊಂದು ದಿನ ಅವನ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಬ್ಬದೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು. ರಾಜುವನ್ನೂ ಅವರು ಹಬ್ಬದೂಟಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.

ಹಬ್ಬದೂಟದ ತಯಾರಿ ನೋಡಿ ರಾಜುವಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ. ಅವನ ಸಹಪಾಠಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ರಾಜುವಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಗಮನ ನೀಡಿದರು. ಅವನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಷ್ಟು ಬಡಿಸಿದರು. ಹಬ್ಬದೂಟ ಸವಿದ ರಾಜುವಿಗೆ ಖುಷಿಯೋ ಖುಷಿ.

ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ರಾಜು, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಹಬ್ಬದೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ. ಆಗ ಅವನ ಅಮ್ಮ ಅವನನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಳು: "ರಾಜೂ, ಇನ್ನಾದರೂ ನಿನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ದುರ್ವತನೆ ನಿಲ್ಲಿಸು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಇರಲು ಕಲಿತುಕೋ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೌರವಿಸು. ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ.” ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ರಾಜು, ಅಂದಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಇರುತ್ತಾ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಗೆಳೆಯನಾದ.