ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ

ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ

ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಬಗೆಗೆ ಬರೆಯ ಹೊರಟೆ
ಬರಿಯ ಪದಗಳು ನಿಲುಕವು ಆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ
ಬಿಡಿಸಿದೆ ಬಣ್ಣವ ಸಿಡಿಸಿದೆ
ತೋರಲಾಗದೆ ಹೋದೆ ನಿನ್ನ ಮಮತೆಯ ರೀತಿ
ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಹಿಡಿಯಲಾರೆ
ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಅರಿಯಲಾರೆ
ಬೆಳೆದರೆಷ್ಟು ಎತ್ತರ
ಕೂಸೆ ಅಲ್ಲವೆ ಎಂದಿಗೂ ನಾನು
ಅಮ್ಮನೆ ತಾನೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನು
ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಹಸಿವಿಗೂ ಅದೆಂತ ಜೋಡಿ?
ಅಮ್ಮನ ಬಗೆಗೆ ಬರೆಯ ಹೊರಟೆ
ಬರೆವುದ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಓಡಿದೆ.

Rating
No votes yet