ಅವರು ಇವರು

ಅವರು ಇವರು

ಚಿತ್ರ

ಇವರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೆ ಮಗ
ಅವರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೆ ಮಗ

ಇವರ ಮಗ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸುತ್ತನೆ
ತಾನೂ ಹಾರಲೆತ್ನಿಸಿ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ
ಅವರ ಮಗ ಕಾಣೆಯಾಗಿ ವಾರಗಳೆ ಆಯಿತು
ಅವ ಹಾರುವುದ ಕಲಿತಿದ್ದ ಆದರೆ ರೆಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಲಿತಿರಲಿಲ್ಲ

ಇವರ ಮಗ ಪಟ್ಟಣದವ
ಅವರಮಗ ಹಳ್ಳಿಗ

ಇವರು ಸಿರಿವಂತರು
ಅವರು ಬಡವರು

ಇವರು ಮಾತು ಬಲ್ಲವರು
ಅವರು ಹಾಡಬಲ್ಲವರು

ಇವರ ಕತ್ತಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸರ
ಅವರೊ ಬೆತ್ತಲೆ ಬದುಕುವವರು

ಇವರ ವಾಸ ಮಹಲಿನಲ್ಲಿ
ಅವರೊ ಮಳೆಯಲಿ ನೆಂದು ಬಿಸಿಲಲಿ ಒಣಗುವವರು

ಇವರ ಬಯಕೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ
ಅವರ ಬದುಕಲಿ ಬಯಕೆಯೆ ಇಲ್ಲ

ಇವರ ಮಗನ ಖುಷಿಗೆ ಅವರ ಮಗನ ತಂದಿಹರು
ಇವರ ಮಗನೊ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸುತಿರುವನು
ಅವರ ಮಗನೊ ರೆಕ್ಕೆ ಇದ್ದೂ ಹಾರಲಾರನು

ಇವರ ಮಗನನು ಕೂಗಿ ಅಮ್ಮ ಕರೆದಿಹಳು 'ಬಾ ತಿನ್ನು'
ಅವರ ಮಗನನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಅಮ್ಮ ಕಾಡಲಿ ಕೂಗುವಳು

ಇವರ ಮಗನೊ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸುತಿರುವನು
ಅವರ ಮಗನೊ ರೆಕ್ಕೆ ಇದ್ದೂ ಹಾರಲಾರನು
ಪಂಜರದಲ್ಲಿಹನು

Rating
No votes yet