ಇನಿಯಳ ಸನಿಹ

ಇನಿಯಳ ಸನಿಹ

ಚಿತ್ರ


 
ಅವಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಸಿದ ನಗುವಿಗೆ
ಅವನು ಬೊಗಸೆ
 

 
ಬೆಳಗಿನ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ 
ನಿನಗೆ ಬಹಳವೇ ಇಷ್ಟ! 
ಹಬೆಯಾಡುವುದ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅಂದ
ನಿನ್ನ ಬಿಸಿಯುಸಿರಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ಅಂದಳು
 

 
ಅವನು ಲಲ್ಲೆ ಮಾತು ಬಿಡಲೊಲ್ಲ
ಅವಳು ಪಲ್ಲಂಗ ತೊರೆಯಳು
 

 
ಏಕಿಷ್ಟು ಪಲ್ಲಂಗ ಮೋಹ ಅವಳಿಗೆ?
ಅವನ ಸರಸ ಅರಳುವುದು 
ಘಮ ಘಮಿಸುವುದು
ಅಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲವೆ!
 

 
ನಲ್ಲೆ ಬೆನ್ನ ತೋರಿದಳು
ಅವನೋ ಬೆನ್ನು ಬಿಡ
 

 
ನಲ್ಲನಿಗೆ ಬೆನ್ನಾದಳು
ಬಲ್ಲವಳು ಅವಳು 
ಹೊನ್ನಾದಳು
 

 
ಹುಸಿ ಕೋಪದಲ್ಲಿ
ಒಲವು ಹಸಿರಾಗಿದೆ
 

 
ಹೊರಗೆ ಬಿಸಿಲು 
ಹಗುರ ಮಳೆ
ನಲ್ಲೆಯ ಹುಸಿಕೋಪ 
ನಸು ನಗೆ
 
‌                  - ಅನಂತ ರಮೇಶ್
 

Rating
No votes yet