ಕನ್ನಡಿಸಿದ ಹಿಂದಿ ಹಾಡು - ಅಬ್ ತೋ ಹೈ ತುಮ ಸೆ (ಅಭಿಮಾನ್ )

ಕನ್ನಡಿಸಿದ ಹಿಂದಿ ಹಾಡು - ಅಬ್ ತೋ ಹೈ ತುಮ ಸೆ (ಅಭಿಮಾನ್ )

(ಅದೇ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಬಹುದು)

ಈಗ ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಖುಷಿಯು ನಿನ್ನಿಂದ
ಜೀವ ಬಿಟ್ಟೇನೂ  ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ

 

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ  ನಾನು ಮರುಳಾಗಿರೆ
ಯಾರೇ ಏನೇ ಹೇಳಲಿ ನಲ್ಲಾ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಆಡಿಕೊಂಡರೇನು ಊರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು

ಓಹೋ.. 
ಈಗ ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಖುಷಿಯು ನಿನ್ನಿಂದ
ಜೀವ ಬಿಟ್ಟೇನೂ  ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ

 

 

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ  ಹೆಸರು  ಕೆಟ್ಟು ದೂರ ದೂರ
ನಿನ್ನ ಜತೆಯೇ  ನಾನೂ ನಲ್ಲಾ ಹೆಸರಾಂತಳು
ಎಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸೀತೋ  ಅರಿಯೆ ನನ್ನ ಈ ಹುಚ್ಚು
ಓಹೋ.. 
ಈಗ ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಖುಷಿಯು ನಿನ್ನಿಂದ
ಜೀವ ಬಿಟ್ಟೇನೂ  ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ

 

Rating
Average: 4 (3 votes)