ಕಾಣದ ಕನಸು

Submitted by hamsanandi on Fri, 07/18/2014 - 05:21
ಚಿತ್ರ

ಕನಸಿನಲು ಇನಿಯನನೆ ಕಾಂಬ ಪೆಣ್ಗಳೆ ನಿಜದ

ಪುಣ್ಯವನುಗೈದವರು! ಸಂದೇಹವೇಕೆ?

ಅವನನ್ನು ನೋಡದೆಯೆ ನಿದ್ದೆಯೇ ಬರದಿರುವ

ನನ್ನ ಕಂಗಳಿಗಿನ್ನು ಕನಸು ಕಾಣುವುದುಂಟೆ?

 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೀ (ಪ್ರಾಕೃತ) ಮೂಲ: ಹಾಲನ ಗಾಹಾಸತ್ತಸಇ, ೪- ೯೭):

ಧಣ್ಣಾ ತಾ ಮಹಿಲಾಓ ಜಾ ದಇಅಂ ಸಿವಿಣಏ ಪೇಚ್ಛಂತಿ

ಣಿದ್ದವ್ವಿವ ತೇಣ ವಿಣಾ ಣಏತಿ  ಕಾ ಪೇಚ್ಛಏ ಸಿವಿಣಂ

 

ಸಂಸ್ಕೃತಾನುವಾದ: ನಿರ್ಣಯ ಸಾಗರ ಮುದ್ರಣಾಲಯದ ಟೀಕೆಯಿಂದ:

ಧನ್ಯಾಸ್ತಾ ಮಹಿಲಾ ಯಾ ದಯಿತಂ ಸ್ವಪ್ನೇಪಿ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಂತೇ  |

ನಿದ್ರೈವ ತೇನ ವಿನಾ ನೈತಿ ಕಾ ಪ್ರೇಕ್ಷತೇ ಸ್ವಪ್ನಂ ||

-ಹಂಸಾನಂದಿ

 

ಕೊ: ಚೌಪದಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ( ಸಂದೇಹವೇಕೆ, ಎಂಬ ಮಾತು ಮೂಲದಲ್ಲಿಲ್ಲ) - ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಪದ್ಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾವಕ್ಕೆ ಕುಂದಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವೆ.

ಕೊ.ಕೊ: ಸಂಸ್ಕೃತದ ಹಲವು ಪದಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿನಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಅವು ನೇರವಾಗಿ ಬರದೇ, ಪ್ರಾಕೃತದಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಗರಣೆಗೆ , ನಿದ್ರಾ ಎಂಬ ಪದವು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ, ನಿದ್ದೆ ಎಂಬ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.  ಆಕಾರ ದಿಂದ ಮುಗಿಯುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳು ಎ ಕಾರದಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿ ( ಸೀತಾ -> ಸೀತೆ, ಕವಿತಾ -> ಕವಿತೆ, ಲತಾ -> ಲತೆ, ವನಿತಾ -> ವನಿತೆ), ಆದರೆ ನಿದ್ರಾ ಎಂಬುದು ನಿದ್ರೆ ಆಗಿರುವುದು ಸರಿಯೇ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಯಾಕಾಯ್ತು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡುವ "ಣಿದ್ದ" ಎಂದ ಪ್ರಾಕೃತ ಪದವು ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ವಿರಹೋತ್ಕಂಠಿತೆ ನಾಯಕಿ, ಕಿಶನ್ ಗಂಜ್ ಶೈಲಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವರ್ಣಚಿತ್ರ ; ಈ ಕೆಳಗಿನ ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದು - http://triveda.in/event-gallery-details.php?event_id=1  

Rating
No votes yet