ಕಿಸ್ಕಾರ್ ಹೂವು

Submitted by Shobha Kaduvalli on Wed, 02/06/2013 - 11:57

Photo: ಕಿಸ್ಕಾರ್ (ಕೇಪಳ) ಹೂವು

Rating
No votes yet

Comments

sasi.hebbar

Thu, 02/07/2013 - 12:40

ಪೇಟೆಗಳ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಹೂ ಬಿಡುವ ಕಿಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪೇಟೆಯವರು ಇಕ್ಸೋರಾ ಎನ್ನುತ್ತಾರಂತೆ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿ "ಕಸಿ ಕಿಸ್ಕಾರ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ!