ಜೀವನ ಮಂತ್ರ

ಜೀವನ ಮಂತ್ರ

ನಿಸರ್ಗ ನಿರ್ಮಿಸಿತು ಯಂತ್ರ [machine, body] ಬೊಮ್ಮ ತುಂಬಿದನದಕೆ ತಂತ್ರ [software, brain] [creation: Brahma] ತಂತ್ರದಲ್ಲಿರಲು ಕುತಂತ್ರ [virus, evil thoughts] ವಿಷ್ಣು ಬರೆದ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೊಂದು ತಂತ್ರ [antivirus] [sustenance: Vishnu] ಯಂತ್ರದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಹರಡಲು ಕುತಂತ್ರ [virus attack, material thoughts] ಶಿವನಳಿಸಿದ ಯಂತ್ರದ ತಂತ್ರ [format, death] [destruction: Shiva] ಇದುವೆ ಜೀವನ ಮಂತ್ರ [formula of life, software development]

Rating
No votes yet

Comments