ತೀರದ ಬಯಕೆ

Submitted by hamsanandi on Fri, 05/09/2014 - 12:33
ಚಿತ್ರ

ಯಾವುದೋ ಹುಸಿಮುನಿಸಿನಲಿ ನಾ ಸುಮ್ಮನೇ ಹೋಗೆನ್ನಲು    

ಕಲ್ಲು ಮನದಾ ನಲ್ಲ ತಟ್ಟನೆ ಸಜ್ಜೆ ಯಿಂದಲಿ ಎದ್ದು ತಾ

ಭರದಿ ಪ್ರೇಮವ ಗೆಳತಿ ಹೇವದಿ ಮುರಿಯುತಲಿ ದೂರಾದರೂ 

ನಾಚದೀ ಮನವವನೆಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕೇನನು ಮಾಡಲೇ?

 

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ : (ಅಮರುಕನ ಅಮರುಶತಕ, ಅರ್ಜುನವರ್ಮ ದೇವನ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ - ೧೫) 

ಕಥಮಪಿ ಸಖಿ ಕ್ರೀಡಾಕೋಪಾದ್ ವ್ರಜೇತಿ ಮಯೋದಿತೇ

ಕಠಿನಹೃದಯಸ್ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಶಯ್ಯಾಂ ಬಲಾತ್ಗತ ಏವ ಸಃ

ಇತಿ ಸರಭಸಂ ಧ್ವಸ್ತಪ್ರೇಮ್ಣಿ ವ್ಯಪೇತಘೃಣೇ ಜನೇ

ಪುನರಪಿ ಹತವ್ರೀಡಂ ಚೇತಃ ಪ್ರಯಾತಿ ಕರೋಮಿ ಕಿಮ್ || ೧೫||

 

कथमपि सखि क्रीडाकोपाद् व्रजेति मयोदिते

कठिनहृदयस्त्यक्त्वा शय्यां बलाद् गत एव सः ।

इति सरभसं ध्वस्तप्रेम्णि व्यपेतघृणे जने

पुनरपि हतव्रीडं चेतः प्रयाति करोमि किम् ॥१२॥(१५)

 

-ಹಂಸಾನಂದಿ

 

ಕೊ: ಇದು  ಅಮರುಶತಕದಿಂದ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ೨೫ನೇ ಅನುವಾದ

ಚಿತ್ರ: ಪಟಮಂಜರಿ ರಾಗದ  ರಾಗಮಾಲಾಚಿತ್ರ,ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಿಂದ 

Rating
No votes yet