ದೆಗಡಿಗೆ ದಸ್ಯ

ದೆಗಡಿಗೆ ದಸ್ಯ

ನಾಗೇಶರ ಕೆಮ್ಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ ನನ್ನ ತಾತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಜೋಕ್ ನೆನಪಾಯಿತು. 

ಹಿಂದೆ ನೆಗಡಿಯಾದರೆ ನಶ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ನಶ್ಯ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಲವಾಗಿ ಸೀನಿದರೆ ನೆಗಡಿ ಅರ್ಧ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಇಬ್ಬರು ನೆಗಡಿಯವರ ಸಂಭಾಷಣೆ:

ಒಬ್ಬ: ದಗ್ಗೆ ದೆಗಡಿ ಆಗಿದೆ. ದಸ್ಯ ಕೊಡೋ!

ಇನ್ನೊಬ್ಬ: ಏ!! ದಗ್ಗೇ ಇಲ್ಲಾ, ದಿಗ್ಗೆಲ್ಲಿ ಕೊಡಲೋ?್ಗ

ಒಬ್ಬ: ಜಿಪುಗ ಗಗ್ಗ ಮಗಗೇ, ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗು.

Rating
No votes yet

Comments

Submitted by H A Patil Mon, 11/18/2013 - 19:12

ಕವಿ ನಾಗರಾಜ ರವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು
' ದಗಡಿಗೆ ದಸ್ಯ' ಜೋಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಲಾಲಿತ್ಯವಿದೆ ಅವಿರಬ್ಬರ ಮಾತುಕತೆ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚೆಂದದ ಜೋಕ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.