ನಗೆಹನಿಗಳು ( ಹೊಸವು ?) - ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಕಂತು

ನಗೆಹನಿಗಳು ( ಹೊಸವು ?) - ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಕಂತು

- ೧೦೯ -

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
- ಎರಡು ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳು
- ಯಾರು, ನಾನೇ?

- ೧೧೦-

- ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಉಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಿ
- ಮೊದಲ ನೋಟದ ಪ್ರೇಮ!

- ೧೧೧-

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ
- HN03 ಅಂದರೆ ಏನು? ನೀನು ಹೇಳಯ್ಯ
- ಅದು... ಅದು... ನಾಲಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ....
- ಬೇಗ ಉಗುಳು, ನಾಲಗೆ ಸುಟ್ಟೀತು , ಅದು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ !

- ೧೧೨-

-John Milton ಕವಿಯ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗ ಹೇಳಿ
- ಅವನು ಮದುವೆ ಆದಾಗ Paradise Lost ಬರೆದ , ಅವಳು ಸತ್ತಾಗ Paradise Regained ಬರೆದ !

Rating
Average: 5 (1 vote)