ನಾನಿಂದು ರಾವಣನಾದೆ!

ನಾನಿಂದು ರಾವಣನಾದೆ!

ನಾನಿಂದು ರಾವಣನಾದೆ!
=============

ನಾನಿಂದು ರಾವಣನಾದೆ!
ಶಿವೆ ಗಣಪರ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಶಿವಲಿಂಗದ
ಸಮೇತವಾದ
ಮಂದಾಸನವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದೆ!
ಶಿವ ! ಶಿವ !

Rating
No votes yet