ನೋವೋ?-ನಲಿವೋ?

ನೋವೋ?-ನಲಿವೋ?

ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಆಡಳಿತ-ಅಧಿಕಾರದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಬ್ಬಾಗಿಲೆಂದು ಬೀಗುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿ, ಗೆದ್ದಲುಹಿಡಿದ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಹಲಗೆಯಾದದ್ದು ಸಂಕಟವೋ? ಸಂತೋಷವೊ? ಶೇ. ಎಷ್ಟು?!

Rating
No votes yet