ಪಯಣ೦ಬೆ

Submitted by hasiru balka on Mon, 10/06/2014 - 18:31

ಪಯಣ೦ಬೆಯನು ಶರಣು ಎನ್ನುತ ,
ಬರುತಿಹನು ಪಯನ೦ಬೆಯ ವೀರಪುತ್ರ,
ಕ೦ಡಿದ್ದು, ಕಾಣದ್ದು,ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು, ಓದಿದ್ದು,
ಬರೆಯುತಿಹನು ಪಯಣ೦ಬೆಯ ವೀರ ಕಥೆಗಳು.
 

ಸರಣಿ
Rating
No votes yet