ಪವಿತ್ರ ಸಂಭಂಧಗಳು

ಪವಿತ್ರ ಸಂಭಂಧಗಳು

ಚಿತ್ರ

ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿಆನಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣಬೇಕು ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನವಿರಲಿ

Rating
No votes yet

Comments

Submitted by ನಾಗೇಶ್ ಪೈ ಕುಂದಾಪುರ Sun, 06/28/2015 - 17:29

ಭಗವಂತನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಋಣಾನು ಭಂದಂರೂಪೇಣ ಪಶು[ನಾವು ಸಾಕುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು] ಪತ್ನಿ[ಕೈ ಹಿಡಿಯುವ ಹೆಂಡತಿ] ಸುತ [ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳು] ಆಲಯಂ[ವಾಸದ ಮನೆ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಆನಂದ/ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅತಿ ಮುಕ್ಯವಾಗಿದೆ
ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಬಿವ್ರದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ.

Submitted by ನಾಗೇಶ್ ಪೈ ಕುಂದಾಪುರ Mon, 06/29/2015 - 08:44

In reply to by ನಾಗೇಶ್ ಪೈ ಕುಂದಾಪುರ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ,ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ
ವಯೋವ್ರದ್ಧ ಪೋಷಕರು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ,ಈಗಿರುವಾಗ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕು.ಸಂಭಂಧಗಳು ಕೇಡಬಾರದು
ಮಕ್ಕಳು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಬರುವುದು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು ಸಂತೋಷ.