ಬಾವಿಯೊಳಗಣ ಕಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧ

ಬಾವಿಯೊಳಗಣ ಕಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧ

ಧನ್ಯವಾಗಿದೆಯಿಲ್ಲಿ 
ಜೀವ-ಜಂತು ನೆಲ
ಬಾವಿಯೊಳಗಿನ
ಒಂಟಿ ಕಪ್ಪೆಗೆ
ಬುದ್ದ ದೇವನ
ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ : ಜ್ಞಾನ ಧೀಕ್ಷೆ ...

ಮಾತಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ
ಪಾಶ ; ಮೌನಕೆ
ಆತ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಯ
ಸ್ಪರ್ಶದ ಹರ್ಷ...

ಮಮತಾ ಮೂರ್ತಿ
ಬುದ್ಧನ ಮೌನ ವರ್ತುಲದಿ 
ವಟ ವಟ ಕಪ್ಪೆಯ
ಅಹಂಕಾರದ ಸೋಲು...

ಕಡಲ ನೀರಲಿ
ಕರಗಿದ ಮಣ್ಣಿನ
ಕೊಡದ ತೆರದಿ
ಬಾವಿಯ ಕಪ್ಪೆಗೆ
ಅರಿವಿನ ಅನಂತದೆಡೆಗೆ  
ನಿರಂತರ ಪಯಣ...

ಕಮಲ ಬೆಲಗೂರ್

Rating
Average: 4 (1 vote)