ಬೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ೨೦೧೨

ಬೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ೨೦೧೨

 

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
ಈ ವರ್ಷದ ಬೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದಿದೆ.<br />
<br />
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ &nbsp;ಈ ಬಾರಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಒಂದಷ್ಟು ಬೊಂಬೆಗಳ ನೋಟ, ನಿಮಗಾಗಿ:<br />
<br />
ಬೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ೨೦೧೨<br />
<br />
<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/tqHhi8VBdls?list=UUNXff2FUQWrurjNlFhMPNMw&amp;hl=en_US" width="560"></iframe><br />
<br />
ಹಾಗೇ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ:<br />
<br />
ಬೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ೨೦೧೧<br />
<br />
<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/JXgjLvs8-WQ" width="420"></iframe><br />
<br />
<br />
ಬೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ೨೦೧೦<br />
<br />
<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/YuZCos4fHPI?list=UUNXff2FUQWrurjNlFhMPNMw&amp;hl=en_US" width="560"></iframe><br />
<br />
<br />
ಬೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ೨೦೦೯<br />
<br />
<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/yX6QwUhtza8" width="420"></iframe><br />
<br />
ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಶರತ್ಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಬೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ!<br />
<br />
-ಹಂಸಾನಂದಿ<br />
<br /></div>
 
Rating
No votes yet