ಬೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ೨೦೧೨

ಬೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ೨೦೧೨

ಈ ವರ್ಷದ ಬೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ  ಈ ಬಾರಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಒಂದಷ್ಟು ಬೊಂಬೆಗಳ ನೋಟ, ನಿಮಗಾಗಿ:

ಬೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ೨೦೧೨ಹಾಗೇ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ:

ಬೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ೨೦೧೧
ಬೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ೨೦೧೦
ಬೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ೨೦೦೯ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಶರತ್ಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಬೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ!

-ಹಂಸಾನಂದಿ
 

Rating
No votes yet