ಮೂಢ ಉವಾಚ - 370

Submitted by kavinagaraj on Wed, 06/27/2018 - 10:09
ಚಿತ್ರ

ಸಕಲ ರಕ್ಷಕ ಸಕಲ ಪೋಷಕ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ ದೇವನು
ತಂದೆಯವನೆ ತಾಯಿಯವನೆ ಅವನೆ ಸಕಲಕೆ ಕಾರಕ |
ಹಿತವ ಕಾಯುವ ಮಹಿಮನ ಹಿತವನಾರು ಕಾಯ್ವರು
ಗೂಢಾತಿಗೂಢವೋ ಅವನಾಟ ಮೂಢ ||

Rating
No votes yet