ಮೂಢ ಉವಾಚ - 379

Submitted by kavinagaraj on Fri, 07/27/2018 - 14:29
ಚಿತ್ರ

ಮೊದಲಿನಂತುದಿಸುವರು ರವಿ ಸೋಮರು
ತಿರುತಿರುಗಿ ಜನಿಸುವುವು ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳು |
ಎಡೆಬಿಡದ ಸೋಜಿಗಕೆ ಮೊದಲು ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ
ಕೊನೆ ಮೊದಲಿರದವನ ಆಟವಿದು ಮೂಢ || 

Rating
No votes yet